STATUT
„Fundacja Instytut Świętokrzyski”


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§1.

1.  Fundacja pod nazwą „Fundacja Instytut Świętokrzyski”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Wojciecha Jerzego Jakubowskiego, zwanego dalej „Fundatorem” aktem notarialnym Repertorium A nr 1927/2020 sporządzonym przez notariusza Martynę Fydę w dniu 24 czerwca 2020 roku.

2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

§2.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Kielce.

3. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.

§3.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. rodziny, pracy i polityki społecznej.

§4.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może tworzyć szkoły, ośrodki, biura, oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek
i innych podmiotów prawa.

§5.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§6.

1. Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikującymi Fundację.

2. Fundacja może używać skrótu swojej nazwy i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników tej nazwy w językach obcych.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§7.

Celem Fundacji jest:

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) działalność charytatywna;

4)  podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

6) ochrona i promocja zdrowia;

7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie
i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14) działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15) działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży;

16) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

18) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19) działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;

20) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;

21) działalność na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

22) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

23) ratownictwo i ochrona ludności;

24) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

25) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

26)  działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

27) promocja i organizacja wolontariatu;

28) pomoc Polonii i Polakom za granicą;

29) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

30) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

33) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym powyżej;

34) komunikacja z mieszkańcami oraz sympatykami ziemi świętokrzyskiej;

35) promowanie inicjatyw na rzecz rozwoju województwa świętokrzyskiego;

36) współdziałanie z urzędami, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, wspólnotami i innymi podmiotami na rzecz rozwoju lokalnego;

37) opracowywanie i współrealizowanie wizji rozwoju lokalnego;

38) podtrzymywanie tradycji i tożsamości narodowej, lokalnej oraz działania na rzecz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej;

39) propagowanie idei przedsiębiorczości, wolności gospodarczej, swobód obywatelskich oraz polityki regionalnej;

40) prowadzenie działalności kulturalnej, współudział w organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych
i turystyczno- krajoznawczych;

41) propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, samorządności, postaw obywatelskich oraz aktywności obywateli w życiu publicznym i gospodarczym kraju oraz kreowanie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

42) przeciwdziałanie bezrobociu, bezdomności, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez pomoc
w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy oraz kwalifikacji przydatnych obywatelom w ich aktywności zawodowej oraz działalności społeczno-politycznej;

43) działanie na rzecz propagowania wśród społeczeństwa zdrowego stylu życia oraz krzewienia kultury fizycznej;

44) upowszechnianie wiedzy o gminach województwa świętokrzyskiego;

45) prowadzenie działalności informacyjnej w środkach masowego przekazu;

46) działalność wydawnicza;

47) wzbogacanie zasobów sieci internetowej;

48)  promowanie i współdziałanie z innymi podmiotami w promowaniu potencjału gospodarczego województwa świętokrzyskiego za granicą;

49) poszukiwanie partnerów w UE celem nawiązania współpracy międzyregionalnej i wymiany doświadczeń służącej promocji i rozwojowi województwa świętokrzyskiego;

50) promowanie bogactwa lokalnej kultury ludowej.

§8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1)  inspirowanie, wyzwalanie i wspomaganie inicjatyw społecznych;

2)  opracowywanie, wdrażanie i realizowanie programów terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych
i wychowawczych;

3)  organizowanie i prowadzenie akcji, imprez o charakterze kulturalnym, społecznym i charytatywnym
w szczególności konkursów, pokazów, koncertów, wystaw, aukcji, loterii, zbiórek publicznych;

4)  tworzenie i prowadzenie placówek profilaktycznych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych, oświatowych i niepublicznych placówek służby zdrowia, w szczególności świetlic, klubów, poradni, punktów konsultacyjnych, ośrodków;

5)  stwarzanie młodym ludziom niepatologicznego oraz zdrowego środowiska rówieśniczego,
w szczególności poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i ochronę zdrowia;

6)  wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych oraz nawiązywanie współpracy z instytucjami, szkołami i organizacjami społecznymi;

7)  współpracę międzynarodową;

8)  organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, kursów, sesji naukowych i odczytów;

9)  prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i kolportażowej;

10)  pomoc merytoryczną i stypendialną dla uczniów i studentów;

11)  organizowanie praktyk studenckich i wolontariatu;

12)  inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działalności naukowo-badawczej;

13)  doradztwo, udzielanie porad, konsultacji i rozmów wspierających w szczególności poprzez spotkania indywidualne, grupowe, dyżury telefoniczne, komunikatory internetowe;

14)  integrację osób niepełnosprawnych (tworzenie świetlic integracyjnych, działania na rzecz ich zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, wyjazdy, obozy, kolonie, koncerty, rajdy, ogniska, biwaki, itp.);

15)  pracę indywidualną, pracę w grupie w szczególności poprzez edukację, prowadzenie grup wsparcia, grup terapeutycznych, grup samopomocowych, grup rozwojowych;

16)  powoływanie zespołów zadaniowych dla realizacji zadań statutowych;

17)  krzewienie turystyki i krajoznawstwa, działanie na rzecz poprawy infrastruktury lub rozwiązań korzystnych dla turystów, podróżników i branży turystycznej jak i lobbowaniu korzystnych rozwiązań na rzecz turystyki i krajoznawstwa;

18)  prowadzenie placówek oświatowych;

19)  prowadzenie Centrum Integracji Społecznej, Klubu Integracji Społecznej, Zakładu Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zawodowej, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii;

20)  prowadzenie Klubów Seniora, Domu Pomocy Społecznej;

21)  organizowanie obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć wyrównawczych, kulturalnych, sportowych, rehabilitacyjnych, związanych z ochroną zdrowia, ochroną środowiska, przedsiębiorczością dla uczniów, rodziców, nauczycieli i lokalnego środowiska;

22)  organizowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów turystycznych wakacyjnych, obozów, „zielonych szkół”, warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, teatralnych oraz filmowych;

23)  organizowanie specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, doradczej, grup wsparcia dla uczniów sprawiających problemy wychowawcze i ich rodzin, zwłaszcza zagrożonych marginalizacją;

24) organizację wszelkich form pomocy bezpośredniej i pośredniej w tym pomocy organizacyjnej, materialnej oraz finansowej na rzecz dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;

25)  wspieranie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: wybitnie uzdolnionych lub niepełnosprawnych;

26)  organizowanie i prowadzenie dodatkowych form edukacji przedszkolnej, w tym przedszkoli  i punktów przedszkolnych oraz świetlic środowiskowych;

27)  organizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych;

28)  propagowanie i organizowanie imprez sportowych w tym imprez masowych;

29)  promocję zdrowego stylu życia poprzez aktywność ruchową;

30)  promocję zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej;

32)  gromadzenie środków finansowych, rzeczowych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

33)  przeprowadzanie zbiórek publicznych;

34)  inne działania służące realizacji celów statutowych.

§9.

1. Do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników, zawierać umowy cywilno-prawne, jak i współpracować z wszelkimi podmiotami (osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) na dopuszczalnych przez prawo podstawach.

2. Fundacja może zatrudniać osoby wchodzące w skład Zarządu Fundacji.

3. Realizacja celów statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, w tym poprzez wspieranie przez Fundację organizacji pożytku publicznego.

4. Fundacja do realizacji celów statutowych może przystępować do porozumień, klastrów, partnerstw, federacji oraz innych form zrzeszania organizacji pozarządowych i innych osób prawnych,

5. Fundacja do realizacji celów statutowych może korzystać ze świadczeń spełnianych przez wolontariuszy, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział III

Majątek i dochody fundacji

§10.

1.  Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3.000 zł (trzy tysiące złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.

2.  Na działalność gospodarczą z funduszu założycielskiego zostanie przeznaczona kwota 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

§11.

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

1) funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,

2) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów,

3) dotacji i subwencji osób prawnych, w tym dotacji instytucji publicznych,

4) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych
i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,

5) dochodów z darów, zbiórek, i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację i/lub przy udziale innych osób,

6) odsetek i depozytów bankowych,

7) dochodów z nieodpłatnej oraz odpłatnej działalności statutowej,

8) działalności gospodarczej.

§12.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki.

3. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§13.

1. Działalność statutowa może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub działalność odpłatna
w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

2. Przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej określa Zarząd Fundacji w drodze uchwały.

3. W przypadku podjęcia przez Fundację działalności gospodarczej – co dopuszcza niniejszy statut – działalność gospodarcza będzie jedynie charakter dodatkowy w stosunku do działalności statutowej, której celem nadrzędnym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego.

4. W przypadku prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego równolegle z działalnością gospodarczą zakres tych działalności nie może się pokrywać.

5. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do celów statutowych Fundacji.

6. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego nie może przekraczać 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§14.

1.  Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach i rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

2.  Dochód z działalności gospodarczej w całości będzie przeznaczany na realizację jej celów statutowych.

3.  Warunkiem rozpoczęcia przez Fundację działalności gospodarczej jest podjęcie stosownej uchwały przez Zarząd.

§15.

Fundacja nie może:

1)  udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oaz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia bądź są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego,

4) kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV

Władze Fundacji

§16.

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§17.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Członka Zarządu, powoływanych na czas nieokreślony.

3. Skład pierwszego Zarządu wybiera Fundator. Wyboru składu Zarządu w późniejszym czasie, jego rozszerzenia lub uzupełnienia dokonuje dotychczasowy Prezes Zarządu.

4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji,

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c) śmierci członka Zarządu,

d) odwołania przez Fundatora lub Zarząd.

6. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą zostać odwołani w każdym czasie.

7. W przypadku śmierci Fundatora lub utraty przez niego praw obywatelskich, wszelkie jego kompetencje przechodzą z mocy statutu na Zarząd.

8. Zarząd co roku zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok ubiegły
w terminach określonych odrębnymi przepisami.

9. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji i planów finansowych,

b) uchwalanie regulaminów,

c) podejmowanie decyzji o powoływaniu oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji oraz połączeniu lub likwidacji Fundacji,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji, ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia pracowników Fundacji,

f) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z działalnością Fundacji.

10.   Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniających trwałość majątku Fundacji.

11.   Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach lub drogą obiegową przy wykorzystaniu środków elektronicznych, w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

12.   Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, wiadomością SMS lub w inny skuteczny sposób na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

13.   Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

14.   Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy uczestniczący w posiedzeniu członkowie Zarządu.

15.   Zarząd może powołać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

16.   Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji, a także z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub innego stosunku prawnego.

§18.

1. Zarząd może powołać Radę Fundacji jako ciało konsultacyjno-doradcze.

2.  Rada Fundacji będzie działać na podstawie odrębnego regulaminu, określającego kompetencje Rady, jej tryb działania i pracy, sposób pracy, podejmowania uchwał, a także prawa i obowiązki.

Rozdział V

Sposób reprezentacji

§19.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, również w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie i w porozumieniu, z tym, że jednym z nich winien być Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział VI

Zmiana statutu

§20.

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały z inicjatywy własnej lub Fundatora.

2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych
w akcie założycielskim.

Rozdział VII

Likwidacja fundacji

§21.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lubw razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Jeżeli Zarząd w uchwale, o której mowa w ust. 2, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przekazane na cele pożytku publicznego innym organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

5. Decyzja o likwidacji Fundacji wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

Rozdział VIII

Połączenie z inną fundacją

§22.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

4. Połączenie z inną Fundacją wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§23.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy o fundacjach
i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Scroll to Top
Skip to content