Pozyskaliśmy środki na rozwój instytucjonalny Fundacji!

Fundacja Instytut Świętokrzyski pozyskała dofinansowanie na rozwój instytucjonalny w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Środki w wysokości 429 tys. zł pozwolą na stałe zatrudnienie kilku specjalistów, przeprowadzenie szkoleń dla kadry, zakup sprzętu i wyposażenia, co przełoży się na wzrost aktywności fundacji i profesjonalizację jej działań.

Większość organizacji pozarządowych w Polsce boryka się z bardzo podobnymi problemami. Do największych należy brak stałego finansowania, który uniemożliwia realizację i planowanie długofalowych działań. Organizacje pracują „od projektu do projektu”, nie mając pewności, jak będzie wyglądał ich budżet w kolejnym roku. Dokładnie takie same problemy zdiagnozowała w swojej działalności Fundacja Instytut Świętokrzyski.

Brak stałego finansowania uniemożliwiał zatrudnienie specjalistów do pracy w ramach fundacji. Utrudniało to m.in. koordynację działań oraz pozyskiwanie nowych funduszy z różnych źródeł, to zaś sprawiało, że organizacja znajdowała się w punkcie wyjścia zdiagnozowanych problemów – a więc niemożności zapewnienia odpowiednich środków finansowych na rozwój i profesjonalizację działań.

– Fakt, że fundacja nie jest pewna czy i jakie projekty będzie realizować w danym roku budżetowym ma głębokie konsekwencje dla systematycznej realizacji strategii rozwoju, zatrudnienia i profesjonalizacji działania w określonym kierunku. To uniemożliwiało nam wdrożenie odpowiedniej polityki zatrudnienia i budowanie trwałych relacji z partnerami – przekazał Mariusz Goraj, prezes Fundacji Instytut Świętokrzyski.

Po pierwsze strategia

Część z przyznanych środków zostanie spożytkowana na opracowanie strategii rozwoju organizacji, która jest niezbędna dla podejmowania przez fundację dalszych działań. Dokument obejmie m.in. diagnozę sytuacji społeczno-ekonomicznej regionu, potencjału organizacji, specjalistyczne analizy dotyczące mocnych i słabych stron fundacji, jej makrootoczenia, a także pozwoli na zakreślenie wizji i misji, które będą przyświecać fundacji w kolejnych latach. Strategia obejmie również koncepcję promocji i pozwoli na wdrożenie procesu monitoringu i ewaluacji jej wdrażania.

– Opracowanie strategii zostanie zlecone profesjonalnemu podmiotowi, który posiada doświadczenie w tworzeniu tego typu dokumentów. Chcemy, żeby dokument powstał do końca bieżącego roku – podkreślił Mariusz Goraj.  

Po drugie doświadczone i kompetentne kadry

Jednym z problemów zdefiniowanych przez Zarząd Fundacji był brak koordynacji działań na poziomie całej organizacji. Odpowiedzią na niego ma być stworzenie stanowiska Dyrektora Biura Fundacji, który będzie miał za zadanie skupienie się na rozwoju organizacji, koordynacji pracy pomiędzy zarządem, wolontariuszami, pozostałymi pracownikami i podmiotami współpracującymi, a także na obsłudze grup interesantów.

– Będziemy poszukiwać sprawnego menedżera, który będzie wyznaczał kierunek rozwoju działalności fundacji, zgodny z występującymi trendami i potrzebami chwili. Potrzebujemy osoby, która będzie czuwać także nad rozwojem pracowników fundacji i wspierać ich w podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji – tłumaczy prezes Mariusz Goraj.

W ramach tego działania przewidziano także budżet na sfinansowanie szkoleń, kursów, studiów podyplomowych i innych działań umożliwiających nabycie nowych umiejętności i profesjonalizację działań. Potrzeby szkoleniowe będą dopasowane indywidualnie, spełniając zasady szkolenia i wsparcia szytego na miarę.

– Każde nowe zadanie to nowe wyzwania, obowiązki, konieczność pozyskania nowej wiedzy – aby skutecznie realizować swoje obowiązki, przeznaczymy środki właśnie na wzmocnienie szkoleń pracowników – dodaje Mariusz Goraj.

Po trzecie sieć współpracy i efektywny fundraising

Sprawnie działająca organizacja pozarządowa musi skutecznie pozyskiwać środki na swoją działalność. Jest to o wiele prostsze, gdy posiada wyspecjalizowanych w tym pracowników. W ramach kolejnego działania dofinansowanego z programu PROO uda się sfinansować powstanie dwóch miejsc pracy dla specjalistów ds. pozyskiwania finansowania – tzw. fundraiserów.

– Planujemy stworzyć sieć współpracy w celu podejmowania wspólnych inicjatyw, a także kojarzenia partnerstw na rzecz realizacji różnych projektów. Przy tym potrzebujemy silnego zespołu opracowującego projekty grantowe. Będzie to odpowiedź na zdiagnozowany problem, jakim jest brak współpracy w zakresie realizowanych projektów oraz zbyt małą liczbę realizowanych projektów – informuje prezes Instytutu Świętokrzyskiego.

Zadaniem fundraiserów będzie nie tylko aplikowanie o środki z różnych źródeł publicznych i prywatnych, ale także nawiązywanie współpracy z partnerami realizującymi zbieżne z fundacją działania statutowe. Nowi pracownicy zajmą się również kojarzeniem partnerstw na rzecz interesariuszy organizacji.

Działania obliczone na długotrwały efekt

Uzyskane środki i zrealizowane dzięki nim działania pozwolą przejść na wyższy poziom specjalizacji i profesjonalizacji działań. To szansa na rozwój działalności misyjnej w powiązaniu ze wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego. Rezultaty, które zamierza osiągnąć Fundacja Instytut Świętokrzyski są długookresowe i gwarantują zachowanie trwałych efektów opisanych działań. Wśród nich jest m.in. zachowanie stworzonych dzięki zadaniu stanowisk pracy w kolejnych latach po jego zrealizowaniu.

Zadanie „Rozwój instytucjonalny Fundacji Instytut Świętokrzyski” rozpoczęło się 01.09.2022 i będzie realizowane do 31.12.2024 r. Jego całkowity koszt to 429 tys. zł, które pochodzą z rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Scroll to Top
Skip to content