Konkurs Wiedzy o Organizacji Narodów Zjednoczonych – regulamin

Poniżej prezentujemy regulamin Konkursu Wiedzy o Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Instytut Świętokrzyski, ul. Edwarda Meissnera 22A, 25-634, Kielce;

2. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach 08.03.2022 r. – 31.05.2022 r.;

3. Pytanie konkursowe zostanie opublikowane na fanpage-u facebookowym Fundacji Instytut Świętokrzyski.

4. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres e-mail konkurs.o.onz@gmail.com ;

5. Konkurs będzie składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap Konkursu przeprowadzony będzie zdalnie i obejmie przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe. Drugi etap przeprowadzony będzie stacjonarnie i obejmie test wiedzy. 

6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 201 poz. 1540 ) i nie podlega regułom zawartym w ww. Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna pobierająca naukę w szkole średniej położonej na terenie województwa świętokrzyskiego, studiująca w uczelni wyższej położonej na terenie województwa świętokrzyskiego lub mieszkająca na terenie województwa świętokrzyskiego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
1) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie;
2) spełnienie warunków podanych w §2 ust.1.

 § 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane przez Organizatora za pośrednictwem portalu Facebook.com. Odpowiedź na pytanie konkursowe musi dotyczyć tematu wskazanego przez Organizatora;

2. Do II etapu Konkursu zostaną zakwalifikowani uczestnicy, którzy w opinii komisji konkursowej udzielą najlepszych odpowiedzi na pytanie konkursowe. Uczestnicy niezgadzający się z decyzją komisji konkursowej mogą złożyć odwołanie mailowo na adres konkurs.o.onz@gmail.com w terminie 3 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników. Odwołania będą rozpatrywane przez Radę Naukową konkursu. 

3. W skład Komisji Konkursowej i Rady Naukowej Konkursu wejdą osoby powołane przez Zarząd Fundacji Instytut Świętokrzyski. 

4. Nagrody w konkursie zostaną przekazane zwycięzcom przez Organizatorów po zakończeniu konkursu;

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator;

6. Uczestnik zakwalifikowany do II etapu konkursu zostanie powiadomiony o wynikach I etapu pocztą elektroniczną niezwłocznie po dokonaniu oceny prac konkursowych przez Komisję konkursową, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail;

7. Celem potwierdzenia woli uczestnictwa w II etapie Konkursu, powiadomiony uczestnik powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do uczestnictwa w II etapie;

8. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie wyznaczona osoba reprezentująca Organizatora.

9. Pełnoletni student lub uczeń może zgłosić się do konkursu samodzielnie. Uczelnia wyższa, szkoła lub nauczyciel może zgłosić do konkursu niepełnoletniego ucznia lub studenta. W przypadku, kiedy zgłoszony niepełnoletni uczeń lub student zostanie zakwalifikowany do uczestnictwa w II etapie Konkursu, to uczestnictwo w II etapie przeprowadzonym stacjonarnie obejmuje również opiekuna ucznia lub studenta. 

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego;

2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.

3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

Scroll to Top
Skip to content